Universitetsallén 13, 852 34 Sundsvall, Sverige

+46 60 19 20 00

I förhållande till användare som inte följer villkoren i detta avtal förbehåller företaget sig ovillkorlig rätt att stänga åtkomst till webbplatsen under en viss period eller helt, och företaget har också rätt att radera allt material som publiceras på webbplatsen.

Valet av inflytande är inte begränsat till de som anges i avtalet och är företagets exklusiva befogenhet. Preliminära varningar om brott mot Avtalet skickas inte till Användare. Denna klausul i Avtalet betyder inte och kan inte tolkas som att det ålägger företaget skyldigheten att regelbundet moderera (kontrollera innehållet) av material som publiceras av användare på webbplatsen.

Genom att acceptera detta avtal förbinder sig användaren att ersätta företagets förluster, inklusive juridiska kostnader som orsakas av att användaren postar material som bryter mot villkoren i detta avtal, bristande efterlevnad av bestämmelserna i detta avtal eller kränkning av tredje parts rättigheter, oavsett om användaren är registrerad eller inte. Användaren är personligen ansvarig för åtgärder vid användning av webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till, betalning av kostnaden för tillgång till Internet under sådan användning.

Denna sekretesspolicy gäller för webbutikens webbplats. Onlinebutiken kontrollerar inte och ansvarar inte för tredjepartssajter som användaren kan klicka på länkarna på webbutikens webbplats.

Denna sekretesspolicy fastställer administrationens skyldigheter att inte lämna ut uppgifter och säkerställa skyddet för konfidentialiteten för personuppgifter som användaren tillhandahåller på begäran av administrationen när han registrerar sig på webbutikens webbplats, när han prenumererar på en e- maila nyhetsbrev eller när du gör en beställning.

Personuppgifter som är tillåtna för behandling enligt denna sekretesspolicy tillhandahålls av användaren genom att fylla i formulär på webbplatsen för onlinebutiken och innehåller följande information: Efternamn, namn, patronym för användaren; Användarens kontakt telefonnummer; e-postadress (e-post) Användarens hemvist (vid behov) leveransadress för varufotografiet (om det behövs) (om det behövs).

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter endast med ditt villiga samtycke. Med ditt tillstånd kan vi samla in och behandla följande uppgifter: telefonnummer, hemadress,. Insamling och behandling av din personliga information sker i enlighet med lagarna i Europeiska unionen och Sverige.

Ibland kan vår webbplats uppdatera vår integritetspolicy. Vi informerar om eventuella ändringar av sekretesspolicyn som placeras på denna webbsida. Vi övervakar alla ändringar i lagstiftningen som är relaterade till personuppgifter i Europeiska unionen och Sverige. Om du har angett någon av dina personuppgifter på vår webbplats kommer vi att informera dig om ändringarna i vår integritetspolicy. Om dina personuppgifter och mer specifikt din kontaktinformation har angetts felaktigt kan vi inte kontakta dig.

Företaget lämnar inte tillbaka material till användaren som publicerats av användaren på webbplatsen. Företaget har rätt att, på begäran av de auktoriserade myndighetsorganen (inklusive brottsbekämpande myndigheter), tillhandahålla information om användarens handlingar på webbplatsen i den utsträckning som sådana organ kräver och är tillgängliga för företaget.

Användaren är en individ registrerad på webbplatsen som är en av parterna i detta avtal. Användarens åtkomst till webbplatsen (det vill säga användarens inmatning av sin inloggning och lösenord i webbplatsens auktoriseringssystem och användarens auktoriserade inträde till webbplatsen) innebär att användaren accepterar och åtar sig att följa alla villkor i detta avtal nedan.

Användaren förbinder sig att se till att hans användarnamn och lösenord är hemligt, att inte avslöja det för tredje part. Det är förbjudet att överföra användarens konto och ge andra personer åtkomst till kontot. Alla åtgärder som vidtas när du går in på webbplatsen under användarens inloggning och lösenord anses vara användarens handlingar, och användaren är fullt ansvarig för dem.